Snabb leverans

Allmänna villkor

Allmänna villkor Vivol

Dessa allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk har utarbetats i samråd med Konsumentföreningen inom ramen för Samordningsgruppen för självreglering (CZ) vid det sociala och ekonomiska rådet och kommer att träda i kraft från och med den 1 juni 2014.

Dessa allmänna villkor ska användas av alla medlemmar i Stichting Webshop Keurmerk, med undantag för de finansiella tjänster som avses i lagen om finansiell tillsyn (Wet Financieel Toezicht) och i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaden (Autoriteit Financiële Markten).


Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen
Artikel 8 - Skyldigheter för konsumenten under ångerfristen. Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid ångerrätt
Artikel 10 - Uteslutande av ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Utförande och tilläggsgaranti
Artikel 13 - Leverans och utförande
Artikel 14 - Transaktioner som varar: Varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Äganderätt
Artikel 17 - Klagomålsförfarandet
Artikel 18 - Tvister
Artikel 19 - Branschgaranti
Artikel 20 - Ytterligare eller andra bestämmelser
Artikel 21 - Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 


Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:

 • tilläggsavtal: ett avtal enligt vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 • Fördröjningsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt
 • konsument: en fysisk person som inte agerar i syfte att bedriva handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form 
 • Avtal: ett avtal om regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod
 • varaktigt medium: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att konsultera eller använda informationen i framtiden under en period som är lämplig för det ändamål som informationen är avsedd för, och som gör det möjligt att oförändrat återge den lagrade informationen;
 • Rätt till ångerrätt: möjlighet för konsumenten att frånträda distansavtalet inom ångerfristen
 • Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 • Fjärrförsäljning: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid man fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås uteslutande eller gemensamt använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
 • Modellblankett för ångerrätt: den europeiska modellblanketten för ångerrätt i bilaga I till dessa villkor;
 • Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt;

Artikel 2 - Företagarens identitet

Entreprenörens namn: Brink’s High Tech Parts B.V. 
Kontorsadress:
Habraken 2327
5507 TK Veldhoven NL
+31 40-2542823
E-postadress: info@ivol.nl
Handelskammarens nummer: 17097673
Momsregistreringsnummer: NL805841131B01


Artikel 3 - Tillämplighet

 • Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 • Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska företagaren innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren kan läsas i företagarens lokaler och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt, på konsumentens begäran.
 • Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 • Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 - Erbjudandet

 • Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 • Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sann återspegling av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.
 • Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

 • Avtalet träder i kraft, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.
 • Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.
 • Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 • Företagaren får, inom lagens gränser, informera konsumenten om sin förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 • Senast när produkten, tjänsten eller det digitala innehållet levereras till konsumenten ska näringsidkaren skicka följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagra den på ett varaktigt medium:

a. Besöksadress till det företagarställe dit konsumenten kan vända sig med klagomål.

b. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten är utesluten.

c. Information om garantier och befintliga eftermarknadstjänster.

d. Priset, inklusive alla skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader, samt sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet.

e. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.

f. Om konsumenten har rätt att frånträda avtalet, ska förlagan till ångerblankett användas.

 • Vid en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående stycke endast gälla den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

 • Konsumenten kan häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
 • Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
 • Om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som konsumenten utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
 • Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen.
  • Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part har mottagit den första produkten.

 

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

   • Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium under minst 14 dagar utan att ange någon orsak. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
   • Den betänketid som avses i punkt 3 ska börja löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

 

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium i avsaknad av information om ångerrätten:

   • Om näringsidkaren inte har tillhandahållit konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerblankett, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
   • Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter det att den ursprungliga ångerfristen började löpa, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

 • Under avkylningsperioden ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 • Konsumenten ska endast vara ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 1.
 • Konsumenten ska inte vara ansvarig för en eventuell värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte har gett honom all den information om ångerrätt som krävs enligt lag före eller vid tidpunkten för ingåendet av avtalet.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnaderna för detta

 • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på annat otvetydigt sätt.
 • Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från och med dagen efter den dag som följer på den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfristen om han eller hon returnerar produkten innan ångerfristen har löpt ut.
 • Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör, om rimligen möjligt i originalskick och originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som entreprenören har gett.
 • Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ska ligga på konsumenten.
 • Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat konsumenten att denne ska stå för dessa kostnader eller om företagaren har angett att denne själv ska stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returförsändelsen.
 • Om konsumenten frånträder avtalet efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el, som inte saluförs i en begränsad volym eller fastställd kvantitet, ska påbörjas under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för frånträdet, i förhållande till den fulla omfattningen av åtagandet.
 • Konsumenten ska inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet som inte har gjorts klara för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:
 • näringsidkaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt, om återbetalning av kostnader vid ångerrätt eller om förlagan till formuläret för ångerrätt, eller
 • Konsumenten har inte uttryckligen begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under betänketiden.

  • Konsumenten ska inte bära någon kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om:
  • han eller hon inte uttryckligen har samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen;
  • han eller hon har inte erkänt att han eller hon har förlorat sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke, eller
  • näringsidkaren har underlåtit att bekräfta konsumentens förklaring.

   • Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska alla tilläggsavtal upphävas med stöd av lag.

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter i händelse av återkallelse

 • Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt ångerrättsmeddelande elektroniskt, ska näringsidkaren utan dröjsmål skicka en bekräftelse på att han eller hon mottagit meddelandet.
 • Näringsidkaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren tagit ut för den returnerade produkten, utan onödigt dröjsmål men inom 14 dagar från den dag då konsumenten underrättar näringsidkaren om ångerrätten. Om företagaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 • Företagaren ska använda samma betalningsmedel som konsumenten har använt för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 • Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet är företagaren inte skyldig att ersätta merkostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 • Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.
 • Kontrakt som ingåtts vid en offentlig auktion. En offentlig auktion är en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av operatören till den konsument som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare, och där den som vinner budgivningen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 • Tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
 • utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 • konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt när företagaren helt har uppfyllt avtalet;

  • Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
  • Avtal som rör fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet;
  • Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
  • Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
  • Förseglade produkter som inte kan returneras av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leveransen;
  • Produkter som efter leveransen oåterkalleligt blandas med andra produkter på grund av deras beskaffenhet;
  • Alkoholhaltiga drycker vars pris har överenskommits vid avtalets ingående, men vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
  • Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leveransen;
  • Tidningar, tidskrifter och magasin, med undantag för prenumerationer på dem;
  • Tillhandahållande av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
  • utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
  • konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

 • Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
 • Med avvikelse från föregående punkt får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte kan påverka, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att anges i samband med erbjudandet.
 • Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 • Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller

b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

 • De priser som anges i utbudet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Uppfyllande av avtalet och tilläggsgaranti

 • Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 • En tilläggsgaranti som tillhandahålls av näringsidkaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 • Med tilläggsgaranti avses varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent genom vilket han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han eller hon är juridiskt skyldig att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande

 • Företagaren ska iaktta största möjliga försiktighet när han tar emot och utför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 • Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren. Standardleverans är tröskelleverans.
 • Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer entreprenören att utföra accepterade beställningar med lämplig snabbhet men minst inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.
 • Efter upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren utan dröjsmål återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 • Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som tidigare utsetts och meddelats entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.
 • Eventuella skador på de mottagna varorna ska anmälas till företagaren inom 48 timmar efter det att konsumenten har mottagit dem.

Artikel 14 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning:

 • Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal på obestämd tid, som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.
 • Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av den fasta löptiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 • Konsumenten får häva de avtal som avses i föregående punkter:

-          när som helst och ska inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

-          åtminstone på samma sätt som han själv ingick dem;

-          Säg alltid upp avtalet med samma uppsägningstid som företagaren själv har bestämt.

Förlängning:

 • Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tidsperiod och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 • Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningsperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 • Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Den maximala uppsägningstiden är tre månader om kontraktet gäller regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
 • Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans, som introduktion, av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provabonnemang eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Löptid:

 • Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa kräver något annat.

Artikel 15 - Betalning

 • Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren bör konsumentens skulder betalas inom 14 dagar efter det att betänketiden har börjat löpa eller, om ingen betänketid finns, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. Om det rör sig om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa dagen efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.
 • Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten i allmänna villkor aldrig åläggas att betala mer än 50 procent i förskott. När förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte åberopa någon rättighet i fråga om utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.
 • Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.
 • Om konsumenten inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid ska konsumenten, efter att ha underrättats av näringsidkaren om den sena betalningen och efter det att näringsidkaren har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, vara skyldig att betala lagstadgad ränta på det förfallna beloppet och näringsidkaren har rätt att ta ut kostnader för utomrättslig indrivning. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % av utestående belopp upp till 2 500 euro, 10 % av följande 2 500 euro och 5 % av följande 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Företagaren kan avvika från ovannämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Förbehåll av äganderätten

1. Alla föremål som levereras av Användaren inom ramen för avtalet förblir Användarens egendom till dess att den Andra parten har uppfyllt alla sina förpliktelser som följer av det/de avtal som ingåtts med Användaren.

2. Varor som levereras av användaren och som enligt punkt 1 omfattas av äganderättsförbehåll får inte säljas vidare och får aldrig användas som betalningsmedel. Den andra parten har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belasta de föremål som omfattas av äganderättsförbehållet.

3. Den andra parten måste alltid göra allt som rimligen kan förväntas av den för att skydda användarens äganderätt.

4. Om tredje part gör beslag på de levererade föremålen som omfattas av äganderättsförbehållet eller vill fastställa eller hävda rättigheter till dem, är den andra parten skyldig att omedelbart underrätta användaren om detta.

5. Den andra parten förbinder sig att försäkra de föremål som levereras under äganderättsförbehåll och att hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att på första begäran ställa detta försäkringsbrev till användarens förfogande för granskning. Användaren har rätt till eventuell försäkringsersättning. I den mån det är nödvändigt förbinder sig den andra parten gentemot användaren att i förväg samarbeta i allt som kan (tyckas) vara nödvändigt eller önskvärt inom detta område.

I händelse av att Användaren vill utöva sin äganderätt enligt denna artikel ger den Andra parten i förväg ett ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd till Användaren och tredje part som Användaren utser att komma in på alla de platser där Användarens egendom är belägen och att ta tillbaka dessa föremål.


Artikel 17 - Klagomålsförfarandet

 • Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.
 • Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
 • Klagomål som lämnas in till företagaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 • Ett klagomål om en produkt, en tjänst eller entreprenörens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Webshop Keurmerk-webbplatsen. (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  Klagomålet skickas sedan både till entreprenören i fråga och till Stichting Webshop Keurmerk.
 • Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse inom en rimlig tidsperiod eller inom tre månader efter det att klagomålet lämnades in uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Artikel 18 - Tvister

 • Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor.
 • Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller fullgörande av avtal om produkter eller tjänster som ska levereras eller har levererats av företagaren kan lämnas in till Geschillencommissie Webshop med iakttagande av nedanstående bestämmelser, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 • En tvist kommer endast att beaktas av tvistlösningskommissionen om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom en rimlig tidsperiod.
 • Tvisten ska lämnas in skriftligen till tvistlösningskommittén senast ett år efter det att tvisten uppstod.
 • När konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommissionen är företagaren bunden av detta val. När företagaren vill göra detta måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren skriftligen meddela om han eller hon vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företagaren inte hör konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
 • Tvistenämnden avkunnar sin dom på de villkor som anges i tvistemålskommitténs reglemente. (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistenämndens beslut fattas genom ett bindande yttrande.
 • Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avsluta förfarandet om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt avslutat sin affärsverksamhet innan nämnden har behandlat tvisten vid sammanträdet och fattat ett slutgiltigt beslut.
 • Om, förutom Geschillencommissie Webshop, en annan erkänd skiljenämnd eller en skiljenämnd som är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) är behörig, ska Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk ha företrädesvis behörighet i tvister som huvudsakligen rör distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister skall den andra tvistekommitté som erkänts av SGC eller Kifid vara behörig.
 • Mer information om tvistlösning på nätet finns på följande webbplats https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Artikel 19 - Branschgaranti

 • Stichting Webshop Keurmerk garanterar att medlemmarna uppfyller det bindande yttrandet från tvistlösningskommittén Webshop Keurmerk om inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande yttrandet inom två månader efter det att meddelandet skickats till domstolen för prövning. Garantin återuppstår om det bindande yttrandet bekräftas efter domstolens prövning och om domen som visar detta har vunnit laga kraft. Upp till ett belopp på 10 000 euro per bindande yttrande kommer detta belopp att betalas till konsumenten av Webshop Keurmerk. För belopp som överstiger 10 000 euro per bindande yttrande betalas 10 000 euro. För det överskjutande beloppet har Webshop Keurmerk en skyldighet att försöka se till att medlemmen följer det bindande yttrandet.
 • För att denna garanti ska kunna tillämpas är det nödvändigt att konsumenterna lämnar in ett skriftligt överklagande till Stichting Webshop Keurmerk och att de överlåter sin fordran på företaget till Stichting Webshop Keurmerk. Om fordran på företagaren överstiger 10 000 euro kommer den att erbjudas konsumenter i den mån som fordran som överstiger 10 000 euro kommer att överföras till Stichting Webshop Keurmerk, som i eget namn och på egen bekostnad kommer att försöka få betalning och fullgörande av dessa rättigheter till konsumenten.

Artikel 20 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på en långsiktig databärare.


Artikel 21 - Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 • Stichting Webshop Keurmerk får inte ändra dessa allmänna villkor utan samråd med Consumentenbond.
 • Ändringar av dessa villkor ska träda i kraft först efter det att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, varvid den bestämmelse som är mest fördelaktig för konsumenten ska ha företräde i händelse av tillämpliga ändringar under ett erbjudandes giltighetstid.

Adress Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam
Senast ändrad 09-06-2022